ಕ್ರೀಡಾ ಮನರಂಜನೆ

/sports-entertainment/

ವೈಮಾನಿಕ ಮಾದರಿ

Air hockey

ಏರ್ ಹಾಕಿ

aquarium tank

ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಟ್ಯಾಂಕ್

treadmill

ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್